Barcelona Spine Institute compleix els requisits que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i altres directives europees i, amb aquesta finalitat, ha creat el següent Avís legal:

L’ús del portal atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal; per tant, si l’Usuari no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no ha d’utilitzar/accedir a aquest portal.

I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI 34/2002, D’11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC
En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

Denominació social:

BARCELONA SPINE INSTITUTE

NIF: B67031997
Domicili social: AV DIAGONAL, 442, 08032 BARCELONA
Telèfon: 932 554 053

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), t’informem de manera expressa, precisa i inequívoca, que les dades que ens facilitis mitjançant els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida de dades, així com les que es generin durant la teva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Ferran Pellisé, degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de mantenir i complir la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis que se’n derivi.
Així mateix, en compliment del que estableixen l’esmentada LOPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), t’informem que les teves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-te comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat per mitjà de telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
De la mateixa manera, t’informem que les teves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT
S’entendrà que consents el tractament de les teves dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior a través de la marcació de les caselles corresponents preparades a l’efecte en la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES
Cal emplenar tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis preparats a aquest efecte en la nostra pàgina web (en cas contrari, els camps que tinguin caràcter obligatori apareixeran marcats amb un asterisc). La negativa a facilitar les teves dades comportaria la impossibilitat de mantenir i complir la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que les dades són necessàries per a la prestació de serveis que se’n derivin.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES
El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades; Ferran Pellisé actua de bona fe com a mer prestador del servei.
En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense tenir-ne el consentiment, respondrà personalment davant de Ferran Pellisé, els afectats o interessats, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si escau, les autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.
El Barcelona Spine Institute no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades mitjançant els formularis preparats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida de dades, les dades es destruiran immediatament en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.
Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a Barcelona Spine Institute els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que en tot moment corresponguin veraçment a la seva situació actual.

5. EINES DE SEGUIMENT DE LA NAVEGACIÓ
La nostra pàgina web pot fer servir eines de seguiment de la navegació a través de la mateixa web i de l’adreça IP del destinatari del servei, amb la finalitat de millorar i garantir la prestació de serveis i el funcionament tècnic de la pàgina web.

6. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES
El Barcelona Spine Institute es compromet a complir la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les, i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7. EXERCICI DE DRETS
En compliment del que estableix la LOPD i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

8. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT
El responsable del fitxer o del tractament és el BARCELONA SPINE INSTITUTE, amb adreça a efectes de notificacions a l’Avinguda Diagonal, 442, 08032 Barcelona.